دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : نیر   طهوری

پست الکترونیکی : n-tahouri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : تمام وقت

نیر طهوری

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

^